Avonturijn Hilversum
  • Avonturijn Hilversum
  • Home
  • Voor ouders
  • Klachtenregeling PROCEON en externe vertrouwenspersonen

Uw kind aanmelden?

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? Stuur een e-mail aan avonturijn@proceon.nl - dan nemen we contact met u op.

Klachtenregeling en externe vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is bij ons niet anders.

KLACHTENREGELING

Vragen, opmerkingen, klachten
We vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school komt en deze bespreekt met de betreffende leerkracht. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we eventuele problemen oplossen, in een ander geval zullen we u uitleggen waarom we op dat moment op een bepaalde manier handelen. En realiseert u zich dat waar gewerkt wordt misverstanden kunnen ontstaan of fouten gemaakt worden. Dat is bij ons niet anders.
Als de bespreking van een klacht of vraag met de betreffende leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen. Het bestuur hanteert de klachtenregeling van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs.

Externe vertrouwenspersonen
Indien u overweegt om een klacht in te dienen bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie, kunt u een vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 

Een extern vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst bij de verdere procedure en verleent ingeval daaraan behoefte is bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien nodig verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Een extern vertrouwens-persoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij verneemt.

Om in contact te komen met een vertrouwenspersoon kunt u de op de school van uw kind aanwezige interne contactpersoon (ICP) aanspreken. Voor Avonturijn is de contactpersonen Linda Doornekamp Zij zal u verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon vervult zijn taak voor alle scholen van de Stichting PROCEON en wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur heeft voor de stichting twee vertrouwenspersonen aangesteld:

De heer Frank Brouwer – f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  - tel. 030-2856635
Mevrouw Giti Bán - g.ban@schoolenveiligheid.nl -  tel. 030-2856608

Beiden zijn werkzaam bij:
Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
www.schoolenveiligheid.nl

Als u van mening bent dat ook deze vertrouwenspersonen u geen bevredigende oplossing hebben kunnen bieden, dan kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie:


Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 3861697
Fax: 070 3020836
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl